24.04.2020 - Samorząd Województwa Pomorskiego uruchamia projekt grantowy „Pomorskie S.O.S.” na kwotę 10 mln złotych

Koronawirus - Samorząd Województwa Pomorskiego uruchamia projekt grantowy „Pomorskie S.O.S." na kwotę 10 mln złotych

O granty będą mogły się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, inne osoby prawne, a także przedsiębiorcy - osoby prawne i osoby fizyczne. Do rozdysponowania jest w sumie 10 mln zł.

- Ostatnie dni pokazały, że pacjenci i pensjonariusze, a także - co ważne - personel placówek opiekujących się osobami starszymi z chorobami przewlekłymi, są najbardziej narażani na skutki pandemii  – mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk - Działania w ramach udzielania grantów obejmą wsparcie pracowników pracujących bezpośrednio z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, którzy w związku z wykonywaniem pracy w warunkach epidemiologicznych, obciążeni są ogromnym ryzykiem własnego zachorowania. Wsparcie przeznaczone będzie również na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy tych pracowników poprzez doposażenie placówek w środki ochrony indywidualnej, środki dezynfekujące i sprzęt medyczny, niezbędny do powstrzymywania rozprzestrzeniania się COVID-19 – dodaje marszałek Struk.

Ze względu na pilną potrzebę Zarząd Województwa Pomorskiego już dzisiaj postanowił o przeznaczeniu 2 milionów złotych z budżetu województwa na pierwszy etap konkursu grantowego przeznaczonego dla placówek prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Dzięki temu już w przyszłym tygodniu będzie można składać wnioski o granty. Od połowy maja planowane jest rozszerzenie naboru wniosków grantowych również o jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty prowadzące i tworzące domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze oraz hospicja.

Cały projekt ma być współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 5.4.2 Zdrowie na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W materiale audio wypowiada się marszałek Mieczysław Struk

view szablon artykułu